Στοιχεία εκδότη

Bayer Ελλάς Α.Β.Ε.Ε.
(μέλος του Ομίλου BAYER)
Σωρού 18-20, 151 25 Μαρούσι, Αθήνα, Ελλάδα
Τηλ. +30 210 6187500
e-mail: info.gr@bayer.com
ΑρΜΑΕ: 2724/01ΑΤ/Β/86/685
Α.Φ.Μ.: 094056437
Αρ. ΓΕΜΗ : 299101000
Copyright Bayer Ελλάς Α.Β.Ε.Ε.
Τελευταία ενημέρωση: February 7, 2017